مشاوره فناوری اطلاعات

 

1 -       مشاوره و نظارت بر طرح هاي جامع اطلاعاتي

2 -       توليد سيستم هاي جامع اطلاعاتي

3 -       خدمات مهندسي و پشتيباني شبكه و سخت افزار

4 -       اجراي پروژه هاي بايگاني ديجيتال و مديريت اسناد

5 -       اجراي پروژه هاي مبتني بر كارت هوشمند

6 -       مشاوره و اجراي پروژه هاي امنيت شبكه

7 -       مشاوره ، طراحي و اجراي پروژه هاي مركز داده

8 -       طراحي و اجراي شبكه هاي گسترده كامپيوتري