مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات در خصوص خدمات ADSL

بسمه تعالی

مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

مصوبه جلسه شماره ۲۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

 

 

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱، پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را درخصوص لزوم ملحوظ نمودن سطوح مختلف رقابت در بازارهای مرتبط؛ کاهش مداخلات غیرضروری از سوی مقررات گذار حوزه بر بازارهای رقابتی و تدوین مقررات حداقلی مورد نیاز متناسب با وضعیت هریک از بازیگران براساس میزان تاثیر گذاری آنان در بازارهای مختلف و همچنین حمایت و تقویت محتوای داخلی، استماع و مورد بررسی قرار داد و مقررات به شرح زیر را به­عنوان مقررات حاکم بر تدوین و اجرایی شدن تعرفه در بخش ICT به شرح زیر تصویب کرد.

مقررات حاکم بر تدوین و اجرایی شدن تعرفه در بخش ICT

 

الف- نظام حاکم بر تعرفه­گذاری­ خدمات در بازارهای رقابتی شده خرده فروشی

ماده ۱ – تعاریف و مفاهیم کلی:

 • کمیسیون: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
 • سازمان: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
 • ارایه­کننده خدمت: هریک از دارندگان پروانه مجاز ارایه خدمت در حوزه ارتباطات ثابت (اعم از سیمی و بی­سیم) و همراه.
 • تعرفه عادی: تعرفه­ تعیین شده توسط ارایه کننده خدمت برای هر خدمت موضوع پروانه که مابین کف تعرفه مصوب (مساوی یا بیشتر از کف مصوب) و سقف تعرفه مصوب(مساوی یا کمتر از سقف مصوب) قرار دارد و حداقل برای مدت زمان شش(۶) ماه متوالی از سوی ارایه کننده خدمت، ارایه می­شود.
 • تعرفه تشویقی: تعرفه­ تعیین شده از سوی ارایه­کننده خدمت برای هر خدمت موضوع پروانه که کمتر از کف تعرفه مصوب قرار دارد و حداکثر به مدت زمان سه(۳) ماه متوالی از سوی ارایه کننده خدمت تحت قالب طرح تشویقی و یا تمدید آن قابل ارایه است.
 • اپراتور مسلط بر بازار(SMP): ارایه­کننده خدمتی که مطابق با شرایط و ضوابط مصوبه شماره ۳ جلسه ۲۵۲ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ کمیسیون، دارای توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای کالا یا خدمات یا شرایط قرارداد باشد.
 • خدمات پایه: به خدمت مکالمه صوتی، پیامک و داده که بعنوان حداقل خدمات اساسی بر بستر شبکه­های ارتباطی از سوی سازمان شناسایی و اعلام می­شود، اطلاق می­شود.
 • خدمات ارزش افزوده(VAS) : به آن دسته از خدماتی که مزیت و قابلیت جدیدی را تحت عنوان خدمت نوین و جانبی بر بستر خدمات پایه، فراهم می­کند، اطلاق می­شود.
 • آستانه استفاده مصرف منصفانه: به حداکثر حجم مصرفی تعیین شده از سوی ارایه­کننده خدمت برای هریک از سرعتهای تعیین شده در این مصوبه گفته می­شود که برای مصارف بیش از آن اعمال سیاست مطابق این مصوبه، برای ارایه­کننده خدمت مجاز است.
 • ترافیک داخلی: برابر مفاد مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۴۸ مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۵، منظور از ترافیک داخلی، هر ترافیک با میزبانی در داخل کشور است.

ماده ۲- با توجه به رقابتی بودن هریک از بازارهای خرده فروشی سه گانه صوت ثابت، داده ثابت و همراه (اعم از داده و صوت) از این پس، امکان تنظیم جداول تعرفه خدمات مبتنی بر اصول کلی زیر توسط ارایه­کنندگان خدمات وجود دارد:

 • ارایه کنندگان خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت ثابت از طریق فناوری­های سیمی(اعم از سیم مسی و فیبر) باید جداول تعرفه­ای خود را مبتنی بر سرعت و به صورت غیر حجمی(Connection based) تنظیم کنند.
 • ارایه کنندگان خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت مبتنی بر فناوری­های بی سیم(اعم از همراه و ثابت) می­توانند جداول تعرفه­ای خود را مبتنی بر حجم، تنظیم کنند.
 • ارایه کنندگان خدمات در سه بازار فوق­­الذکر می­توانند نسبت به اعمال سیاست استفاده منصفانه                      (Fair Usage Policy) ) FUP) بر اساس شرایط رقابتی اقدام کنند.

تبصره۱: دارنده پروانه موظف است در اعمال سیاست استفاده منصفانه جزئیات دقیق را به مشترکین اعلام کند.

تبصره ۲: برای اعمال سیاست استفاده منصفانه اعلام جزئیات مربوطه، از سوی هریک از دارندگان پروانه به­ سازمان الزامی است.

 • اپراتورهای مسلط در هریک از بازارهای سه­گانه فوق­الذکر پس از تنظیم طرحهای تعرفه­ای مورد نظر خود (اعم از عادی و تشویقی) با توجه به کف و سقف­ تعرفه­های مصوب، ملزم به اخذ تاییدیه از سازمان می­باشند.
 • اپراتورهای غیر مسلط بر بازار (Non-SMP) در هریک از بازارهای سه­گانه فوق­الذکر می­توانند نسبت به تنظیم و ارایه طرحهای تعرفه­ای مورد نظر خود (اعم از عادی و تشویقی) با توجه به کف و سقف­ تعرفه­های مصوب اقدام کنند، لیکن حداقل، همزمان با ارایه طرحهای خود ملزم به اعلان طرح­های تعرفه­ای شامل جزئیات طرح و نرخ­های خود به سازمان می­باشند. این بند جایگزین بند ۷ مصوبه جلسه شماره ۲۴۹ مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۵ کمیسیون برای اپراتورهای Non_SMP می­شود.
 • تعرفه ارایه خدمات ارزش افزوده(VAS) از سوی تمامی ارایه­کنندگان خدمت اعم از اپراتور مسلط و یا غیر مسلط بر بازار نیازمند اخذ تاییدیه از سازمان نمی­باشد.

تبصره۱: در ارایه هرگونه خدمت ارزش افزوده ارایه­کننده خدمت باید ضمن اخذ تاییدیه­های پیشینی از کاربران نهایی خدمت، ارایه خدمت را مبتنی بر توافقات خود با صاحبان محتوا، کاربرد و سرویس انجام دهد.

تبصره۲: در ارایه خدمات ارزش افزوده از سوی ارایه­کنندگان خدمت، ارایه هیچگونه خدمت پایه­ای نباید منوط به باندل شدن با خدمات ارزش افزوده شود.

 • در صورتیکه ارایه کننده خدمت نسبت به ارایه تعرفه کمتر از کف مصوب و خارج از چارچوب­های تعیین شده در این مصوبه و دیگر مصوبات مرتبط، اقدام کند؛ علاوه بر اعمال مقررات مربوطه، بنا به تشخیص سازمان، درصورتیکه ارایه کننده خدمت در فهرست اپراتورهای مسلط بر بازار باشد، ملزم به ارایه تعرفه مذکور به مدت سه(۳) سال و در صورتیکه ارایه کننده خدمت در فهرست اپراتورهای مسلط قرار ندارد، ملزم به ارایه تعرفه مذکور به مدت یک(۱) سال خواهد بود.

همچنین در صورت اعلام سازمان در هر زمان، دارنده پروانه موظف به توقف طرح تعرفه­ای می­باشد.

 • در صورت اعمال تعرفه بالاتر از سقف مصوب از سوی ارایه کننده خدمت، ضمن آنکه برابر نظر سازمان، ارایه­کننده خدمت باید نسبت به عودت مبالغ اضافه بر سقف، اقدام کند، باید بلافاصله با اعلام سازمان، نسبت به قطع طرح تعرفه­ای مذکور نیز اقدام کند.
 • ارایه­کننده خدمت موظف است تا برابر تشخیص و اعلام سازمان نسبت به توقف ارایه خدمتی که تعرفه­های آن به عنوان تعرفه برهم زننده رقابت سالم در بازار، تشخیص داده شده است اقدام کند.

ب- تعرفه­­ خدمت دسترسی پرسرعت ثابت از طریق فناوری­های باسیم

 • تمامی ارایه­کنندگان خدمت دسترسی پرسرعت ثابت از طریق فناوری­های با سیم (فیبر و سیم مسی) براساس مفاد اصول حاکم به شرح فوق و جدول زیر می­توانند نسبت به ارایه خدمت اقدام کنند.

 

تعرفه ارایه خدمات دسترسی پرسرعت ثابت(ADSL)
نرخ بیت دانلود(بیت برثانیه) سقف* تعرفه ماهانه ارایه خدمت(هزار ریال)
۵۱۲K ۱۲۵
۱M ۲۰۰
۲M ۲۵۰
۳M ۳۵۰
۴M ۴۰۰
۸M ۵۰۰
۱۶M ۸۰۰
تعرفه ارایه خدمات دسترسی پرسرعت ثابت(VDSL و فیبر)
۲۰M ۲۰۰۰
۳۰M ۲۵۰۰
۵۰M ۳۰۰۰

* کف تعرفه ماهانه هریک از سطوح جدول فوق به میزان هشتاد درصد(۸۰%) سقف تعرفه ماهانه سطح مربوط، تعیین  میشود.

 

 • نرخ بیت­های (سرعت) اعلام شده در این جدول باید برای نود و پنج درصد(۹۵%) زمان تضمین شود و در پنج درصد(۵%) زمان حداکثر می­تواند به میزان پنجاه درصد(۵۰%) کاهش یابد.
 • ارایه­کنندگان خدمت می­توانند براساس شرایط رقابتی، نسبت به تعیین آستانه استفاده منصفانه ماهانه برای هریک از ردیفهای جدول فوق اقدام کند.
 • ارایه­کننده خدمت ملزم است تا درهمه سطوح جدول و تمامی طرح­های تنظیمی خود نسبت به تفکیک و ارایه حجم ترافیک بین­الملل از داخل به نحوی اقدام کند که آستانه استفاده منصفانه ترافیک داخل حداقل دو(۲) برابر آستانه استفاده منصفانه ترافیک بین­الملل باشد.
 • پس از عبور از آستانه استفاده منصفانه ماهانه، دارنده پروانه می تواند نسبت به اعمال سیاست استفاده منصفانه اقدام کند و نسبت به کاهش سرعت کاربر تا حداقل سرعت Kbps 128 اقدام نماید و یا آنکه براساس اطلاع­رسانی­های قبلی انجام شده به کاربر و اخذ تاییدیه های مربوطه از وی، نسبت به فروش حجم اضافه ترافیک بین الملل و داخلی اقدام کند.

تبصره: در صورت فروش حجم اضافه، سقف تعرفه هر گیگابایت ترافیک بین­الملل، بیست هزار (۲۰۰۰۰) ریال تعیین می­شود که براساس مصوبه جلسه شماره ۲۵۱ کمیسیون، ارایه­کننده خدمت موظف است تا نسبت به اعمال سقف تعرفه ترافیک داخلی، به میزان پنجاه درصد(۵۰%) سقف تعرفه ترافیک بین­الملل اقدام کند.

 • حداقل سرعت آپلود به میزان یک هشتم (۸/۱) حداقل نرخ بیت دانلود در هر ردیف تعیین می­شود.
 • با تصویب این مصوبه، جدول ۱ و تبصره های ۱، ۳ بند ۱و بندهای ۲، ۳، ۴ و ۱۵ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۷ مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۵ برای ارایه خدمات دسترسی ثابت ADSL لغو می­شوند.

 

پ- تعرفه مکالمات ثابت به ثابت بین شبکه­ای (Offnet) :

سقف تعرفه مکالمات بین شبکه­ای ثابت به ثابت(اعم از خطوط ترابردپذیر و غیر ترابردپذیر) مشابه سقف تعرفه مکالمات        بین­استانی و به مبلغ سیصدوسی(۳۳۰) ریال تعیین می­شود.

ت-  تعرفه خدمت پهنای باند اینترنت برای سرعت ۱۰۰Mbps و بالاتر

 • بخش”تعرفه ماهانه هر مگابیت بر ثانیه” در جدول بند ۱، مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۲۵۴ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ با موضوع “پهنای باند اینترنت برای سرعت ۱۰۰Mbps و بالاتر” با لحاظ بیست و پنج درصد (۲۵%) کاهش، مطابق جدول زیر مصوب گردید و دیگر مفاد مصوبه مذکور به قوت خود باقی است.

 

سطح ظرفیت

(هرGbps معادل ۱۰۲۴*Mbps)

قیمت ماهانه هر مگابیت

 بر ثانیه(ریال)

۱ ۱۰۰ Mbps ۱,۳۰۵,۰۰۰
۲ ۱ Gbps ۱,۱۲۵,۰۰۰
۳ ۱۰ Gbps ۹۳۷,۵۰۰
۴ ۴۰ Gbps ۸۴۳,۷۵۰
۵ ۱۰۰ Gbps ۷۵۰,۰۰۰

 

ث- تعرفه خدمت انتقال نقطه به نقطه اختصاصی (Dedicated) برای سرعت ۱۰۰Mbps و بالاتر

 • تعرفه بخش”قیمت ماهانه یک لینک اختصاصی نقطه به نقطه (ریال)” در جدول بند ۱ مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۲۵۴ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ کمیسیون با موضوع “خدمات انتقال نقطه به نقطه اختصاصی(Dedicated) برای سرعت ۱۰۰Mbps و بالاتر” با لحاظ بیست و پنج درصد (۲۵%) کاهش صرفاً برای ارایه کنندگان خدمات مجاز دربخش ارتباطات ثابت، مطابق جدول زیر مصوب گردید و دیگر مفاد مصوبه مذکور به قوت خود باقی است.

 

سطح ظرفیت قیمت ماهانه یک لینک اختصاصی نقطه به نقطه(ریال)
بین استانی بین شهری شهری
۱ ۱۰۰ Mbps ۴۸،۷۵۰،۰۰۰ ۲۴،۳۷۵،۰۰۰ ۱۵،۵۳۸،۵۰۰
۲ ۱۵۵ Mbps یا STM1 ۷۶،۵۰۰،۰۰۰ ۳۸،۲۵۰،۰۰۰ ۲۴،۳۸۴،۳۷۵
۳ ۶۲۲ Mbps  یا STM4 ۲۲۹،۵۰۰،۰۰۰ ۱۱۴،۷۵۰،۰۰۰ ۷۳،۱۵۳،۱۲۵
۴ ۲٫۵ Gbps یا STM16 یا ODU1 ۶۸۸،۵۰۰،۰۰۰ ۳۴۴،۲۵۰،۰۰۰ ۲۱۹،۴۵۹،۳۷۵
۵ ۱۰ Gbps  یا STM64 یا ODU2 ۲،۰۶۵،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۰۳۲،۷۵۰،۰۰۰ ۶۵۸،۳۷۸،۱۲۵
۶ ۴۰ Gbps یا STM256 یا ODU3 ۶،۱۹۶،۵۰۰،۰۰۰ ۳،۰۹۸،۲۵۰،۰۰۰ ۱،۹۷۵،۱۳۴،۳۷۵

 

ج- تعرفه خدمت ابر انتقال برای سرعت ۱۰۰Mbps و بالاتر

 • تعرفه بخش”قیمت ماهانه هر مگابیت بر ثانیه(ریال)” در جدول بند ۱ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۵۴ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ کمیسیون مصوبه با موضوع “خدمات ابر انتقال برای سرعت ۱۰۰Mbps و بالاتر” با لحاظ بیست و پنج درصد (۲۵%) کاهش مطابق جدول زیر مصوب گردید.

 

سطح ظرفیت

(هر Gbps معادل ۱۰۲۴*Mbps)

قیمت ماهانه هر مگابیت بر ثانیه(ریال)
زیرساخت غیر زیرساخت

بین شهری

غیر زیرساخت شهری
۱ ۱۰۰ Mbps ۱۶۲,۰۰۰ ۱۲۶,۷۵۰ ۸۹,۲۵۰
۲ ۱ Gbps ۱۲۰,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ ۶۶,۷۵۰
۳ ۱۰ Gbps ۹۶,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ ۵۲,۵۰۰
۴ ۴۰ Gbps ۷۸,۰۰۰ ۶۰,۷۵۰ ۴۲,۷۵۰
۵ ۱۰۰ Gbps ۶۰,۰۰۰ ۴۶,۵۰۰ ۳۳,۰۰۰
 • از تاریخ تصویب این مصوبه، تبصره ۲ بند ۱ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۵۴ کمیسیون لغو می­شود و دیگر مفاد مصوبه مذکور به قوت خود باقی است.

چ- تعرفه خدمت خاتمه مکالمات (اتصال متقابل) به شبکه های ثابت و همراه

 • در صورت عدم توافق بین طرفین، تعرفه خدمت اتصال متقابل برای مکالمات خاتمه یافته به تلفن ثابت (Fixed Termination Rate) به میزان یک­صدوپنجاه(۱۵۰) ریال تعیین می­شود.
 • در صورت عدم توافق بین طرفین، تعرفه خدمت اتصال متقابل برای مکالمات خاتمه یافته به تلفن همراه (Mobile Termination Rate) به مبلغ سیصد(۳۰۰) ریال تعیین می­شود.

ح-  سایر مقررات:

 • تفسیر مفاد این مصوبه صرفاً با کمیسیون است.
 • در مواردی­که این مصوبه با مفاد سایر مصوبات مرتبط، در تناقض باشد، مفاد این مصوبه منشا اثر است.
 • این مصوبه در ۸ بخش، ۲ ماده و ۵ تبصره به تصویب رسید و تاریخ لازم الاجرا شدن آن از ۱۰/۰۹/۹۶ تعیین گردید.

 

با عنایت به بند ۲-۲ مصوبه فوق الذکر و با توجه به اینکه شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی خدمات اینترنت ADSL ارائه نمی نماید، تعرفه های جدید اعلام شده شامل مشترکین وایرلس این شرکت نمی باشد.