• اجراي فرايندهاي كاري مطابق دستور العمل با امكان بهبود فرايندها
  • تعريف فرايندهاي مختلف سازمان با ابزاري گرافيكي،تحت وب و راحت
  • پشتيباني از قابليت Drag&Drop در کاربری ابزار طراحي فرایندها
  • امكان طراحي و اجراي مكانيزه فرايند سيستم هاي مديريتي نظير ISO
  • تعريف نودهاي مختلف نظير شرط، الحاق، انشعاب، كارتابل و انتظار
  • قابليت ارتباط با كارتابل افراد براي دريافت و ارسال اسناد در فرایند
  • تعریف دسترسی افراد به فیلدهای فرم در مراحل مختلف فرایند
  • ارسال اطلاعات بصورت پست الكترونيك، فاكس و وب سرويس
  • ثبت و نمایش سابقه و مسیر حرکت فرایند طی شده بصورت درختي
  • تعريف فرايندهاي همزمان ، موازي و زیر فرایندها
 
مدیریت فرآیندهای کسب وکار وگردش كار

مدیریت فرآیندهای کسب وکار وگردش كار

سازمانهاي پيشرو اولين قدم يعني شناسايي فرايندها را با تدوين فرايندهاي كاري و استخراج دستورالعمل ها و فعاليت هاي اجرايي سازمان خود، بدرستي طي می نمایند. اما آنچه مشخص است اجراي دقيق و كنترل متمركز و خودكاراين فرايندها نيازمند ابزارهایي كارآمد است. كاربر مي بايست با ابزارهايي راحت، گرافيكي و قدرتمند به سادگي بتواند يك روند اجرايي موجود را به يك فرايند مكانيزه و خودكار تبديل نمايد. همچنین موضوع با اهميت دیگر بستر اجراي اين فرايندها یا موتور گردشکار است كه نهايتا با اجراي سريع و دقيق مي تواند بهره وري، دقت و سرعت عمل بيشتري را براي سازمان به ارمغان آورد.