• احترام و التزام عملي به قوانين و مقررات و موازين اسلامي
  • صداقت و درستي در برخورد با مشتريان و كاركنان
  • مسئوليت پذيري در مقابل كليه ذينفعان شركت
  • وفاداري، امانت داري و حفظ اسرار و اطلاعات
  • تامين ايمني، رفاه، بهداشت و سلامت كاركنان
  • جلب مشاركت كاركنان و ايجاد فضاي مناسب جهت پيشرفت آنان
  • تامين رضايت و اعتماد مشتريان