• ساختار درختي و قابل انعطاف حساب ها با امكان طبقه بندي حساب ها به صورت نا محدود
 • امكان استفاده از 1تا 2رقم كد براي هر سطح حساب
 • امكان استفاده از 1 تا 9 رقم كد براي هر سطح تفضيلي
 • استفاده از ساختار درختي نامتقارن براي حساب ها و تفصيلي ها
 • امكان تعريف چندين جدول مستقل تفصيلي هاي واحد
 • امكان پيشبيني هر يك از سطوح 20 گانه حساب ها به عنوان حساب كل
 • عدم محدوديت در تعداد حساب ها و تفصيلي ها
 • عدم محدوديت در تعداد ارقام و نحوه طبقه بندي حساب هاي كل
 • امكان تغيير تعداد ارقام كد حساب ها به عنوان حساب ها ويا هر تفصيلي ها حتي بعد از درج رخدادهاي مالي
 • امكان تعيين ماهيت حساب ، تراز نامه اي ، سود و زياني، انتظامي
 • امكان اختصاص هر حساب ويا هر تفصيلي به يك بخش خاص
 • امكان كنترل گردش عمليات حساب ها و تفصيلي ها
 • امكان كنترل مانده حساب ها وتفصيلي ها
 • امكان درج شماره و تاريخ عطف وشماره و تاريخ سر رسيد در رخدادهاي مالي
 • امكان درج شرح انگليسي براي سطرهاي سند
 • امكان افزودن يكباره ي تعدادي حساب به سند
 • امكان افزودن يك سند ديگر به سند در حال اصلاح
 • امكان كپي سطرهاي يك سند از سال هاي مالي قبل به سال مالي باز
 • امكان جستجو در شرح اسناد، مبالغ بدهكاروبستانكارو امكان بررسي درستي اسناد
 • امكان پردازش ويژه افتتاحيه واختتاميه در گزارش هاي حسابداري
 • امكان اخذ گزارش از تلفيق اطلاعات حسابداري ، دريافت وپرداخت، انبار وفروش
 • ارائه تمامي گزارش هاي استاندارد سيستم براي حساب ها وتفصيلي ها(ريز عمليات ، دفتر، خلاصه عمليات وتراز)
 • ارائه گزارش هاي متنوع براي مجموعه حساب ها و مجموعه تفصيلي ها(ريز عمليات ، خلاصه عمليات، خلاصه مانده وتراز)
 • امكان تهيه گزارش بر اساس يك واحد ارز خاص درانواع گزارش هاي ريز عمليات
 • امكان اخذ گزارش سرجمع از يك مجموعه الگوي كد حساب ويا يك مجموعه الگوي كد تفصيلي
 • ارائه گزارش هاي تحليل براي تفكيك حساب ها به تفصيلي هاو باالعكسدر گونه هاي سر جمع وگروه بندي شده
 • ارائه گزارش هاي كارآمد براي تركيب حساب و تفصيلي (هاي) تحت مكان نما(ريز عمليات وخلاصه عمليات)
 • تعريف تعداد سطوح تفصيلي در يك سال مالي
 • تعريف نوع ارتباط حساب معين با حساب هاي تفصيلي در يك سال مالي
 • تعريف وضعيتهاي سند همراه با كنترل هاي لازم بر روي هر سند