• قابليت پشتيباني از سالهاي مالي مختلف همگام با سيستم مالي آرمان
  • امكان تعريف اطلاعات پايه (گروههاي اموال، مكانهاي استقرار، روشهاي استهلاك و ...)
  • تعريف ليست اموال و امكان ثبت مشخصات و نيز وسايل همراه براي هر رقم اموال
  • امكان ثبت ورود، خروج و نقل و انتقال بين واحدهاي مختلف براي اموال
  • قابليت افزايش قيمت براي اموال مشخص