• قابليت پشتيباني از سالهاي مالي مختلف همگام با سيستم مالي آرمان
 • امكان تعريف اطلاعات پايه (انواع حساب، دسته چك، صندوق و ...)
 • قابليت تعريف انواع مختلف طرحهاي چك به صورت پويا.
 • مديريت اسناد پرداختني و دريافتني
 • مديريت اسناد ضمانتي
 • مديريت دريافت و پرداخت وجوه نقد
 • امكان تعريف تنخواه گردان و مديريت اسناد هزينه
 • امكان تعريف انواع وضعيت براي چك(سررسيد شده، وصول، برگشت و ...)
 • امكان تعريف "بابت" هاي مختلف جهت استفاده در عمليات خزانه داري
 • امكان چاپ چك بر اساس طرحهاي تعريف شده و نا محدود و نيز چاپ به صورت افقي و يا عمودي (قابل انعطاف براي چاپگرهاي مختلف)
 • امكان چاپ رسيد پرداخت براي انواع اسناد پرداختي
 • كنترل تعداد برگه هاي دسته چك در عمليات پرداخت چك
 • امكان درج تصوير فاكتور براي اسناد هزينه تنخواه
 • امكان گزارش گيري از كليه چكهاي موجود در سيستم بر اساس پارامترهاي متعدد(سريال چك، تاريخ سررسيد، شماره حساب، بابت و ...)
 • مغايرت گيري
 • راس گيري
 • گزارشات كامل از صندوقهاي تعريف شده در سيستم
 • پشتيباني از سطوح تفضيلي پويا
 • تاثير آني فعاليتهاي مرتبط در حسابداري
 • ثبت و نگهداري كليه فعاليتهاي مرتبط با دريافت و پرداخت چك و اسناد ضماتي و وجوه نقد و امكان ويرايش هر كدام