• قابليت پشتيباني از سالهاي مالي مختلف همگام با سيستم مالي آرمان
 • ساختار درختي وقابل انعطاف كالاها با امكان طبقه بندي كالاها به صورت نامحدود
 • امكان استفاده از كد براي سطوح كالا
 • تعريف انبارها در يك ساختار فهرستي
 • امكان اختصاص تفصيلي به هر انبار
 • امكان اعمال محدوديت براي كاربران در استفاده از انبارها در هنگام تنظيم برگه
 • امكان تخصيص يك كالا به چندين انبارو تعيين محل كالا در هر انبار
 • امكان تخصيص چندين واحد فرعي به يك كالا با ضريب تبديل به واحد اصلي
 • امكان تعيين حداقل موجودي، نقطه سفارش، مقدار بهينه سفارش وحداكثر موجودي براي يك كالا(به منظور كنترل و گزارش گيري)
 • تعريف الگوي عمليات مالي در ساختار فهرستي به همراه اختصاص روش قيمت گذاري( ميانگين و ميانگين به تفكيك انبار FIFOوشناسايي ويژه)
 • تعریف حساب وتفصيلي هاي اصلي براي الگوي عمليات مالي حاوي حساب وتفصيلي هاي مربوط به موجودي وهمچنين امكان تعريف آن ها به تفكيك انبار
 • تعريف قوانين طرف حساب براي الگوي عمليات مالي حاوي حساب و تفصيلي هاي مورد نظر بر حسب شرايط رخدادها، مراكز مصرف يا تامين كالا و انبارها
 • تنظيم عمليات انبار در قالب برگه هاي انبار
 • طراحي سيستم به گونه اي كه هر برگه انبار همزمان يك سند انبار است.
 • امكان تنظيم برگه در 8 كلاس ورود، خروج، اصلاح بهاي كالاهاي وارده، نقل وانتقال ، موجودي ابتداي دوره وانبار گرداني ويرايش برگه هاي پيش نويس، درج وحذف ، جستجو
 • دارا بودن شماره مبنا، نسخه، بخش وثبت اسامي كاربران تنظيم كننده ، بررسي كننده وغيره براي سند متناظربرگه انبار
 • وضعيت برگه(پيش نويس، عملياتي و تاييد شده)
 • امكان تدوين سطرها برگه از قبيل كپي ، جستجو ، جايگزيني عبارت در شرح ، مرتب سازي سطرها و غيره
 • ورود و خروج كالا
 • امكان درج طرف حساب عمومي و طرف حساب اختصاصي براي تمام برگه هاي انبارو امكان درج طرف حساب آزاد براي برگه هاي ورود و اصلاح هاي وارده
 • امكان درج سطرهاي دلخواه سند در قسمت سطرهاي آزاد برگه در برگه هاي انبار
 • تاييد اسناد انبار ونسبت دادن شماره سريال سندحسابداري به يك يا چند سند
 • تنظيم خودكار برگه موجودي انتهاي دوره
 • تنظيم خودكار برگه موجودي ابتداي دوره از روي برگه موجودي انتهاي موجودي سال قبل
 • امكان پر كردن برگه موجودي ابتداي دوره با (مقدار) موجودي در انتهاي سال مالي قبل
 • ارائه خلاصه اطلاعات كالا وخلاصه اطلاعات مركزمصرف يا تامين كالا
 • ارائه گزارش فهرست برگه ها و رخدادهاي درخواست
 • امكان پردازش ويژه ي ابتداي دوره(وانتها ي دوره) در گزارش هاي انبار
 • ارائه تمامي گزارش هاي استاندارد سيستم براي كالاها(عمليات، خلاصه عمليات و گردش وموجودي)