• امكان گروه بندي عوامل حقوقي
 • امكان تعريف كليه عوامل حقوقي(تمامي آيتم هايي كه به نحوي در محاسبه حقوق دخيل مي باشند مانند بيمه ،ماليات ،اضافه كار و.....) به صورت نامحدود
 • مشخص كردن ماهيت عوامل (مزايا،كسور،تعهدات كارفرما،ويا ساير عوامل )
 • مشخص كردن واحد محاسبه عوامل
 • مشخص كردن سطوح تفصيلي عوامل جهت استفاده در صدور سند حسابداري
 • امكان تعريف جدول مالياتي
 • امكان تعريف ورژن هاي مختلف براي عوامل حقوقي كه روش هاي محاسبه متفاوت را جهت هر عامل فراهم مي نمايد.
 • امكان تعريف فرمول جهت محاسبه عوامل حقوقي
 • امكان مشخص كردن نحوه محاسبه ماليات براسا س جدول مالياتي يا براسا س نرخ ثابت
 • امكان تعريف گروه هاي محاسباتي مختلف جهت پوشش روش هاي محاسباتي مختلف وبه صورت نا محدود
 • امكان تعريف كسورات پرسنل
 • تعريف گروه محاسباتي حقوق پرسنل به تفكيك سال وماه مورد نظر جهت محاسبه حقوق
 • امكان استخراج احكام فعال جهت محاسبه حقوق ماه شخص توسط سيستم
 • امكان ثبت عوامل دستي به تفكيك پرسنل و مرتبط با سال وماه مورد نظر
 • امكان محاسبه حقوق پرسنل به صورت انفرادي ،همه پرسنل يا پرسنل انتخاب شده از ليست
 • امكان مشاهده ريز محاسبات عوامل حقوقي محاسباتي
 • امكان مشاهده و تهيه چاپ از صورتحساب حقوق به صورت فردي و يا تمامي پرسنل
 • امكان ارسال فيش حقوقي پرسنل به سيستم اتوماسيون
 • امكان تهيه انواع ديسكت هاي مورد نياز مانند ديسكت بيمه،ماليات ،بانك