• قابل استفاده در كامپيوترهايي با سيستم عاملهاي Windows، Linux، Macos ، …
 • پياده سازي بر مبناي ساختار چند لايه(n_tier)
 • پياده سازي با استفاده از SQL Server
 • اتصال Client به سرور TCP/IP
 • تست شده بر روي iPad و موبايلهايي با سيستم عامل Android
 • ذخيره سازي اطلاعات با استانداردUnicode درSQL Server
 • امكان تجميع اطلاعات شعب ويا شركت هاي پراكنده، در مركز
 • امكان دستيابي كليه اطلاعات مالي مراكز راه دوره به صورت لحظه اي
 • پوشش انواع سيستم هاي مالي
 • پشتيباني سيستم هاي اطلاعاتي مستقل
 • پشتيباني چند بخش مستقل درون يك سيستم مالي واحد
 • امكان تعيين شروع دوره ي مالي دلخواه و دوره مالي ميلادي
 • امكان تهيه گزارش هاي مالي فارسي
 • يك محيط متمركز براي استفاده ازتمام نرم افزارهاي مالي
 • امكان استفاده نرم افزارها از اطلاعات يكديگر واطلاعات پايه سيستم
 • مديريت كاربران، سال هاي مالي، بخش ها وتهيه پشتيبان به صورت يكپارچه در تمام نرم افزارها
 • امكان رسم نمودار در برخي از گزارش ها
 • دفتر تلفن ونشاني با امكان تعيين رابطه اشخاص با يكديگر در آن
 • امكان تعريف محل هاي جغرافيايي در ساختار درختي
 • امكان تعريف كاربر و تعيين اختيارات آن در سطوح مختلف
 • امكان تعيين گزينه هاي پيش فرض كاربران در صفحات مختلف
 • امكان تعريف فرم هاي نمايشي وچاپي تمام گزارش ها
 • امكان استفاده از نشانه موسسه و يا هر فايل تصويري ديگر در گزارش هاي چاپي
 • استفاده از fromwork توليد شده در شركت جهت handle شدن كد هاي نوشته شده به صورت متمركز
 • سادگي نصب و نگهداري و اجراي عمليات پشتيباني سيستم
 • سادگي آموزش استفاده از سيستم به كاربران
 • فراهم آمدن يك محيط متمركز باري استفاده همزمان از تمام نرم افزارها
 • امكان اخذ گزارش هاي تلفيقي از نرم افزارهاي مختلف در هر سيستم
 • مديريت كاربران، سال هاي مالي و بخش ها ، به صورت مشترك در تمام نرم افزارها
 • امكان دسترسي هر يك از كاربران محلي يا شبكه راه دور (حتي در خارج از كشور) به هر يك از اجزاءبخش ها وسيستم هاي اطلاعاتي مستقل
 • امكان مديريت وكنترل بهتر سيستم هاي مالي از طريق تعيين سطح دسترسي براي هر كاربر در هر سيستم وبه ازاي هر يك از امكانات موجود در آن