• تاثير بلادرنگ عمليات فروش در گزارش هاي سيستم مالي آرمان
 • استفاده از ساختار حساب ها وتفصيلي هاي سيتم در عمليات فروش
 • امكان تعريف مراكز فروش واستفاده از آنها زمان ثبت اسناد فروش
 • امكان تعريف مسئولين فروش مراكز با در گرفتن دوره ي زماني
 • امكان تعريف قرارداد و سفارش گذاري سيستماتيك قرارداد
 • اعمال آيتم هاي صورت وضعيت قرارداد در فاكتور اعم از پيش دريافت، حسن انجام كار، بيمه، عوارض وماليات
 • امكان گروه بندي كالاواعمال مصوب قيمت روي گروه كالا
 • امكان تعريف قوانين تغيير تعرفه ها براي محاسبه ي سيستماتيك تخفيف در سطرهاي برگه هاي فروش و نيزمحاسبه ي عوارض قانوني وماليات بر ارزش افزوده
 • تنظيم عمليات فروش در قالب برگه هاي فروش نظيرپيش فاكتور، قرارداد، قراردادالحاقي، فاكتور فروش و صورت حساب برگشت از فروش
 • امكان گرد كردن جمع خالص فاكتور
 • امكان تنظيم فاكتور فروش بر اساس حواله هاي انبار
 • امكان تبديل برگه هاي سفارش و پيش فاكتور به فاكتور
 • امكان ثبت خدمات براي برگه هاي فروش
 • امكان تاييد اسناد فروش به منظور ثبت سندحسابداري مربوطه واختصاص شماره سند حسابداري به آنها
 • امكان تعيين محل هاي جغرافيايي در هر برگه ي فروش واخذ گزارش از آن ها با اعمال شرايط