• امکان تعریف سرویسهای سیستم آرمان در دو حالت Rest و SOAP به صورت همزمان و يا یکبار تعریف
  • امکان تعریف توابع متعدد برای سرویسهای سیستم آرمان
  • امکان تعریف پارامتر برای توابع سرویسهای سیستم آرمان
  • امکان تعریف سرویسهای سایر سیستمها
  • امکان تعریف پارامترهای سرویسهای سایر سیستمها