• امکان تعریف واحد سازمانی
  • امکان تعریف مخزن (Repository) و انتصاب آن به واحدهای سازمانی
  • امکان تعریف پروژه های متعدد در یک مخزن
  • امکان تعریف منابع مختلف (فایلهای BPMN2.0 ، فایلهای قانونگذاری، فایلهای تصمیم گیری ، فایلهای سناریو و...) در هر پروژه
  • امکان طراحی فرآیند به صورت کاملا بصری
  • امکان تعریف قوانبن مختلف برای یک فرآیند
  • امکان مدیریت نسخ (Versioning)
  • امکان کار گروهی بر روی فرآیند
  • امکان تعریف برچسب(label) و گروه بندی فعالیتهای کارتابل با برچسبها
  • امکان تخصیص رنگ به برچسبها
  • امکان پیگیری فرآیند به فرم کاملا بصری