• يكپارچه با سيستم مالي آرمان : اجزا نرم افزاري وپايگاه داده هاي مشترك(سرور،Client،مديريت ، پشتيباني ، سال هاي مالي ،بخش ها ، كاربران واختيارات آن ها)
 • تاثير بلا درنگ عمليات انجام شده در سيستم پرسنلي در سيستم احكام وهمچنين تاثير بلادرنگ عمليات سيستم احكام در سيستم حقوق
 • امكان تعريف نظام هاي كاري به صورت پويا
 • امكان تعريف انواع حكم به تفكيك نظام هاي كاري
 • امكان استفاده الگوهاي چاپ متفاوت براي احكام
 • امكان تعريف شرح هاي پيش ساخته احكام جهت استفاده در زمان صدور حكم
 • امكان تعريف وضعيت هاي مختلف احكام به منظور جلوگيري از ويرايش و يا حذف حكم در وضعيت مورد نظر
 • امكان تعريف مزايا ي حكمي به صورت پويا و بدون محدوديت با توجه به نظام هاي كاري مختلف
 • امكان فرموله كردن مزايا ي حكمي به تفكيك نظام هاي كاري تعريف شده وبا توجه آخرين اطلاعات ثبت شده در سيستم پرسنلي وارتباط با آيتم هاي اطلاعاتي مورد نياز در سيستم پرسنلي
 • امكان گروه بندي مزاياي حكمي
 • امكان تعريف ورژن هاي مختلف جهت مزاياي حكمي
 • امكان مشاهده تمامي احكام صادر شده به تفكيك پرسنل
 • امكان تعريف پست هاي زماني متعدد براي پرسنل با شرط اين كه اولين پست متعلق به واحد سازماني محل خدمت پرسنل باشد.
 • امكان صدور احكام مختلف براي پرسنل با توجه به انواع حكم ثبت شده در سيستم
 • امكان كپي حكم از هر يك از احكام فرد جهت صدور حكم جديد
 • امكان تعريف مزايا ي حكمي براي پرسنل به صورت پويا ونا محدود با توجه مزايا وورژن هاي ثبت شده در سيستم
 • امكان مشخص كردن تاييد نهايي،تاريخ تاييد وتاييد كننده حكم جهت تفكيك احكام تاييد شده واستفاده در محاسبات حقوق