• امکان ثبت مرخصی افراد به صورت تفکیک نوع مرخصی
  • امکان انتقال و یا بازخرید مرخصی
  • امکان ثبت ماموریت افراد و ذخیره هزینه های مربوط به آن فرد به صورت تفکیک شده
  • امکان تعریف وابستگان افراد پرسنلی
  • امکان ثبت سوابق خارج از سازمان، نظام وظیفه، نوع مدرک، رشته تحصیلی و... برای کارکنان
  • امکان ثبت تشویق و تنبیه کارکنان
  • دارای گزارش گیری جامع