• تعریف پیشنیازی جهت یک دوره مورد نظر
  • صدور گواهینامه و همچنین تعریف درجه مربوط به آن
  • تعریف سمینار
  • تعریف کلاس و مجوز مربوط به تشکیل آن
  • حضور و غیاب
  • گزارشگیری جامع