• تعریف و انتشار آگهی
  • تعریف انواع و شیوه های برگزاری آزمونهای استخدامی
  • تعریف شرایط استخدام
  • نگهداری سوابق کاری مصاحبه شوندگان و تشکیل پرونده
  • بررسی و تصمیم گیری درباره درخواست های کمبود نیرو
  • دارای گزارش گیری جامع