• تعریف رسته و رشته های شغلی
  • تعریف سطوح سازمانی
  • تعریف وظایف هر پست
  • تعیین سطح مدیریتی
  • امکان تعریف دورهای متفاوت ساختار سازمان
  • تعیین ساختار سازمان
  • انتصاب افراد به پست تعریف شده
  • تعیین مدیریت و یا سرپرست برای پست تعریف شده
  • دارای گزارش گیری جامع