0513234

نام خانوادگی سمت داخلی
آقای حریریان مدیرعامل 104
آقای تقدیسی خیابانی مشاور ارشد مدیرعامل 103
آقای بادیانی معاون توسعه کسب و کار 105
خانم تشکری سلیمان پور رئیس امور مالی و بودجه 116
آقای رستمی نژاد مدیر پروژه نرم افزار آرمان 140
خانم آموزگار مدیر پروژه سامانه روان 139
حوزه نام خانوادگی سمت داخلی   حوزه نام خانوادگی سمت داخلی
مدیریت آقای شعبانی رئیس دفتر مدیرعامل 104   معاونت نرم افزار خانم فعال پشتیبان سامانه روان 126
معاونت توسعه کسب و کار آقای لطفی سرپرست بازاریابی و فروش خدمات نرم افزار 128   آقای احمدی مقدم پشتیبان سامانه روان 129
آقای سرور احمدی سرپرست اداره برنامه ریزی و بازگانی 124   معاونت مالی و پشتیبانی آقای پابرجاداد حسابداری پرداخت 130
آقای طباطبایی کارشناس بازرگانی و تامین 113   آقای جهاندوست حسابداری فروش 132
آقای سوسنی مدیر سامانه ارتباط با مشتریان 115   معاونت توسعه ارتباطات و زیر ساخت خانم عتیقی مقدم کارشناس پیگیری و مانیتورینگ 119
آقای محمودپور مدیر فنی توسعه پورتال 153  
معاونت نرم افزار خانم جنید پشتیبان نرم افزار آرمان 148  
خانم قاسمی فر پشتیبان سامانه روان 122