درخواست مشاوره

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی جهت مشاوره در زمینه های فناوری اطلاعات و هوشمند سازی میتواند راهکارهای زیادی را برای سازمان و یا کسب کار شما ارائه دهد و بسیاری از چالش ها و مسائلی که راهکاری برای آن ندارید را به صورت هوشمندانه ای مدیریت و حل نماید. جهت درخواست مشاوره با کارشناسان ما میتوانید فرم زیر را تکمیل نمایید.

list1
ثبت درخواست مشاوره با شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی
statistics2
برسی موضوع درخواستی توسط کارشناسان و مشاوران شرکت
man3
دعوت به جلسه حضوری یا آنلاین و برسی موضوعات توسط مشاوران
final4
ارایه نیازها و موضوعات مطرح شده و مطرح کردن راهکارهای اجرایی