پیشنهادات و انتقادات


مشترک گرامی شرکت ما، در راستای افزایش کیفیت خدمات ارائه شده و رضایتمندی مشترکین خود، اقدام به ایجاد واحد رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات و شکایات کرده است. در این قسمت می توانید پیشنهادات، انتقادات و شکایات خود را ثبت نمایید. به موارد مطرح شده در کمتر از 14 روز رسیدگی خواهد شد.