راهبردهای تحولی شرکت

  • ورود به حوزه اقتصاد دیجیتال
  • معماری سازمانی با هدف چابک سازی و به روزآوری ساختار سازمانی متناسب با تغییرات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • مدیریت برند و مهندسی ارزش سبد محصولات
  • تامین و مدیریت بهره ور منابع مورد نیاز برای ورود به بازارهای جدید
  • توسعه و مدیریت محصول