امیر رضا رجبی

رئیس هیات مدیره

علی اصغر قائمی

نایب رئیس هیات مدیره

ذبیح الله فیض آبادی

عضو هیات مدیره

حمیدرضا محروقی

عضو هیات مدیره

علی آبسالان

عضو هیات مدیره