نام و نام خانوادگی

سمت

حمید ابراهیمی کارشک

رئیس هیئت مدیره

حمیدرضا محروقی

نائب رئیس هیئت مدیره

ابراهیم دانشی فر

عضو هیئت مدیره

علیرضا موحدیان

عضو هیئت مدیره

محمدجواد رجائیان

عضو هیئت مدیره