چشم انداز

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی  در افق 5 ساله شرکتی است:

پویا، کارآمد، موثر و قابل اعتماد در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و الگوی پیشرو در تحول و اقتصاد دیجیتال ایران