• تهیه بستری مناسب برای تحقق فرایندهای سازمانی و گردش اطلاعات
  • کنترل و بهبود مستمر و ارتقاء استانداردهای کیفیت برای تعالی سازمان
  • تعامل فرایندها با دیگر سیستم ها به جهت یکپارچگی اطلاعاتی سازمان
  • تسهیل و تسریع کارها و استفاده از میز الکترونیک در هر مکان و هر زمان
  • ارائه سرویس اتوماسیون اداری به شعب، مراکز و سازمانهای تابعه
  • انعطاف پذیری و طراحی پارامتریک سیستم به جهت انطباق با نیازهای سازمان
  • تهیه ابزارهای جدید به جهت بهبود سختی کار با سیستم های تحت وب
 
اهداف راهکار جامع اتوماسیون روان (رضوی)

اهداف راهکار جامع اتوماسیون روان (رضوی)