• امروزه نیاز به سیستم های اطلاعاتی یکپارچه بر کسی پوشیده نیست. البته با توجه به تحولات مهمی که در دهه های اخیر در زمینه ضوابط و متدولوژی تحلیل ، طراحی و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی یکپارچه به وجود آمده و همچنین تجربه های متفاوت در زمینه استقرار سیستم های یکپارچه، سازمانها تعریف های متفاوتی از این یکپارچگی ارائه می نمایند. اما همچنان یکپارچگی اطلاعاتی به عنوان یکی از معضلات سازمانها در زمینه خرید، استقرار، بهبود، توسعه و پشتیبانی سیستم های نرم افزاری در سطح کشور مطرح می باشد.
  • در این سیستم دیدگاه های متفاوت سازمانها پوشش داده می شود و سعی شده است اتوماسیون روان ضمن تولید و پیاده سازی ساختارهای یکپارچه اطلاعاتی به عنوان بستری پویا برای ایجاد یکپارچگی در بین دیگر سیستم های سازمان نیز استفاده گردد. به عبارت دیگر در این روش سازمانها می توانند زیرسیستم های موفق و کاربردی موجود را حفظ نموده و زیر سیستم های جدید را با امکان تعامل اطلاعاتی با آنها ایجاد نمایند و ضمن تعریف فرم ها و فرآیندهای جدید با تعامل اطلاعاتی با سایر زیر سیستم های سازمان و انجام عملیات لازم بر روی اطلاعات بهبود مورد نظر سازمان را با کمترین هزینه و سریعترین زمان ممکن اجرایی نماید.