• مشـاوره و ارائه راهـکارهای مدیـریت و نگهـداشت بـانـک اطلاعاتـی حجیـم
  • راهکارهای افزایش کارایی در حجم کاربران و تراکنش همزمان بسیار زیاد
  • راه اندازی سرویسهای جایگزین اطلاعات Standby, Replication و Sync
  • اسکریپت های خودکار جهت تهیه پشتیبان و انتقـال به فضای خـارج سـرور
  • امکان ایجاد سناریـوهای مختـلف بـرای تهیـه پشتیبان و انتـقـال پشتـیبـان
  • امکان ارائه خدمـات دوره ای حضـوری به جهـت بازدیـد و حصـول اطمینـان
  • امکان ارائه دوره ای خدمات از راه دور به جهت بازدیـد و حصـول اطمینان
  • ارائـــه مــشــاوره لـازم در جـهـت تـهــیــه تـجــهــیـزات سـخــت افــــزاری
  • ارائه گزارش های اولیه و کامل از وضعیـت سرور جایـگزین در نـرم افـزار
  • امـکـان پـشــتـیـبـان گـیـری از تـغـیـیـرات تصـاویـر، پـیـوست ها و فـایـلـها
 
 
نگهداری و بازیابی اطلاعات و راهکارهای پایداری

نگهداری و بازیابی اطلاعات و راهکارهای پایداری

سیستم اتوماسیون گسترده ترین نرم افزار در سازمان محسوب شده و تمامی واحد های سازمان با آن تعامل خواهند داشت. از این رو موضوع پایداری و نگهداشت سیستم بسیار اهمیت ویژه ای دارد و این سیستم را به نرم افزار استراتژیک سازمان تبدیل می نماید. از این رو ارائه راهکارهای پایداری سیستم و ارائه مشاوره به سازمانها به جهت انتخاب راهکاری متناسب با حجم مکاتبات، کاربران برخط، تراکنش های همزمان و گستره سازمان بسیار ارزشمند خواهد بود.