• ارائه محصولات و خدمات با كيفيت مطلوب كه موجبات رضايتمندي مشتريان را فراهم آورد.
  • ارائه خدمات سريع، همراه با كيفيت برتر و قيمت مناسب و مشتري مدار.
  • ارتقاء سطح مهارتها، جلب مشاركت و ايجاد انگيزه كاري در كاركنان.
  • توسعه حضور آستان قدس رضوي در عرصه فنــاوري اطلاعات و ارتباطات از طريق ارتقاي سطح فني محصولات ، سرمايه گذاري در پروژه ها ، مشارکت با شرکتهاي توانمند انفورماتيکي و توسعه بازار.