• امکان تعریف لیست های ثابت جهت استفاده در فرمول عوامل پویا
 • امکان تعریف گروه بندی عوامل
 • امکان تعریف عوامل پویا و ثابت
 • مشخص کردن ماهیت عوامل (مزایا، کسور، تعهدات کارفرما و یا سایر عوامل)
 • مشخص کردن واحد محاسبه عوامل
 • امکان تعریف انواع فرمول محاسبه، مربوط به هر عامل شامل
  • تعریف عامل دستی : این عوامل باید توسط کاربر ورود اطلاعات شوند
  • تعریف عامل ثابت : مربوط به عواملی می باشد که دارای مقدار ثابت می باشند
  • تعریف فرمول ساده : این نوع فرمول ها از ترکیب ریاضی یک یا چند عامل یا عدد ثابت ساخته می شوند
  • تعریف فرمول شرطی : در صورتی که بخواهیم مقدار عامل با توجه به شرایط خاصی متفاوت باشد از فرمول های شرطی استفاده می نماییم
  • تعریف فرمول وابسته به جدول : در صورتی که بخواهیم جهت محاسبه عامل از مقادیر که قبلا در سیستم ثبت شده استفاده نماییم از این نوع فرمول استفاده می شود
 • امکان تعریف ورژن های مختلف برای عوامل که روش های محاسبه متفاوت را جهت هر عامل فراهم می نماید .
 • امکان تعریف گروه های محاسباتی مختلف به تفکیک هر سیستم
 • امکان تعریف عوامل محاسباتی و ورژن عامل مربوط به هر گروه محاسبه
 • امکان تنظیم اولویت محاسبه عوامل در هر گروه
 • امکان گروه بندی عوامل بر اساس عوامل سایر سیستم ها
 • امکان تعریف گزارشات پویا به تفکیک هر سیستم
 • امکان تعریف ستون های مربوط به گزارش پویا
 • امکان تعریف انواع خروجی گزارش
 • امکان تعریف ستون های مربوط به مرتب سازی گزارش
 • امکان تعریف انواع فیلتر ها مانند بازه تاریخی، مرکز هزینه، لیست پرسنل و .... بر روی گزارش