• يكپارچه با سيستم مالي آرمان
 • داراي زير سيستمهاي جذب و استخدام، رفاه و تسهيلات، آموزش و همچنين تشكيلات سازماني
 • امكان ثبت و گزارشگيري مرخصي ها به تفكيك نوع مرخصي
 • امكان تعامل دو سويه با سيستم اتوماسيون رضوي (در حال حاضر در رابطه با ارسال فيش حقوقي به كارتابل افراد با اتوماسيون در تعامل است)
 • امكان تعريف انواع مرخصي و تعيين تاثير آنها بر روي مرخصي استحقاقي و كاركرد
 • امكان ثبت انواع ماموريت
 • گزارشات كامل و متنوع
 • امكان انتقال و يا باز خريد مرخصي هاي يكسال براي سال بعد
 • امكان تعريف براي كليه موارد اطلاعات پايه شامل انواع مرخصي ، انواع استخدام ، وضعيت اخلاقي ، وضعيت كاري ، انواع مدرك ، رشته هاي تحصيلي و نسبت ها و.......
 • امكان ثبت براي كليه موارد منوي پرسنلي شامل مشخصات پرسنل ، سوابق خارج از سازمان ، سوابق نظام وظيفه ، اطلاعات بستگان ، تشويق و تنبيه و .....
 • امكان ثبت و گزارشگيري اطلاعات متقاضيان و شرايط استخدام و موارد مربوط به استخدام
 • امكان ثبت و گزارشگيري خدمات رفاهي و كمك هزينه ها
 • امكان تعريف دوره ها و سمينارهاي آموزشي ، ثبت نام پرسنل در اين دوره ، حضور و غياب ، تعيين پيش نياز براي دوره ها ، تعيين روش آزمون و دادن امتياز به پرسنل بر اساس نمره اكتسابي در آزمون
 • امكان ثبت و گزارشگيري دوره هاي چارت سازماني ، ساختار واحدهاي سازماني و اطلاعات وظايف
 • امكان تخصيص مركز هزينه به هر شخص
 • امكان خروجي اكسل براي تمام گزارشات و فرمها
 • امكان ثبت مهارتها و سطوح مهارت براي پرسنل